Kohtumine Soomaa piirkonna elanikega valla üldplaneeringu teemal

Põhja-Sakala Vallavalitsus korraldas 10. oktoobril 2019 Soomaa  külastuskeskuses Kõrtsi-Tõramaal kohtumise piirkonna elanikega.

Kohal olid Põhja-Sakala valla üldplaneeringu koostaja AS-i Kobras ja vallavalitsuse esindajad, kes vahetasid elanikega mõtteid seoses Põhja-Sakala valla üldplaneeringuga ja Soomaa piirkonna teemaplaneeringuga ning kaardistasid ettepanekud, probleemid ja vajadused.

10.10.2019 kohtumise kokkuvõte

Suure-Jaani linna, Päraküla, Lõhavere ja Nuutre küla lahkmejoone määramine

Põhja-Sakala Vallavalitsus kavandab asustusjaotuse muutmise algatamist.

Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord § 8:
Asustusjaotuse muutmise eesmärgiks on :
1) asustuses toimunud arengu kajastamine asustusjaotuses;
2) asustusjaotuse kokkuleppeline ühitamine kohaliku kasutustavaga.

Kavandatakse Suure-Jaani linna ning Päraküla, Lõhavere ja Nuutre külade piiride muutmist selliselt, et Suure-Jaani linna piiridesse jääksid järgmised katastriüksused:

Pärakülas:
Lasketiiru tn 3, 5, 7, 9, 11
Pärnu tn 24, 26, 28
Roosi tn 1, 2, 2a, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Ruusi tee 15, 17, 17a, 19
Rimmi, Mäelt-Rimmi, Alt-Rimmi, Kaarhalli

Lõhavere külas:
Lai tn 18
Lauri tn 2, 4, 6
Tallinna tn 27, 33, 35, 37
Ristmiku, Lauri,Tammsaare

Tööstusala krundid:
Nigula tn 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
Lai tn 27, 29, 31
Lauri tn 3, 3a, 5, 10

Nuutre külas:
Roheline tn 1, 1a, 2, 4, 6
Sõpruse tn 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23a, 25
Järvelohu, Ilvese, Tiigi, Järveotsa

Joonis piirimuudatuste ettepanekutega.

Üldplaneeringu koostamine

Arvamused Põhja-Sakala valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohtade (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (KSH VTK) kohta

Seisukohtade tabel

Maa-ameti arvamus

Terviseameti arvamus

Riigimetsa Majandamise Keskuse arvamus

Keskkonnaameti arvamus

Maaeluministeeriumi arvamus

Metsatervenduse OÜ arvamus

Viljandi Vallavalitsuse arvamus

Maanteeameti arvamus

Tori Vallavalitsuse arvamus

Rahandusministeeriumi arvamus

Valga Puu OÜ arvamus

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi arvamus

Kaitseministeeriumi arvamus

 

Põhja-Sakala valla üldplaneeringu (ÜP) lähteseisukohad (LS) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus (KSH VTK) seisuga 23.04.2019

Üldplaneeringu lähteseisukohad

Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Põhja-Sakala valla ÜP LS ja KSH maakasutuskaart

 

Üldplaneeringu koostamise töörühma info

Töörühma koosseis:

töörühma juht: abivallavanem Jaanus Rahula,
töörühma liikmed:
     ISKE koordinaator Kalev Mitt;
     vallavolikogu liige Tõnu Aavasalu;
     vallavolikogu esimees Aino Viinapuu;
     planeeringuspetsialist Kaja Notta;
     keskkonnaspetsialist Kärt Linder;
     ehitusspetsialist Avo Põder;
     maa- ja teedespetsialist Rein Vahtra;
     ühistranspordi- ja teedespetsialist Are Aua;
     kultuurispetsialist Evelyn Härm;
     arendusspetsialist Erki Heinaste;
     vallavanem Hermann Kalmus.

Alus: vallavalitsuse 27.11.2019 korraldus nr 731

 

Töögrupi koosolekute protokollid:

04.12.2019 protokoll nr 6

30.10.2019 protokoll nr 5

29.08.2019 protokoll nr 4

13.06.2019 protokoll nr 3

09.05.2019 protokoll nr 2

14.01.2019 protokoll nr 1

Üldplaneeringu algatamine

Põhja-Sakala Vallavalitsus esitas 05.03.2019 kirjaga nr 7-1/6-23 planeeringu koostöö tegijatele ja kaasatavatele isikutele üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse nende kohta ettepanekute küsimiseks.

Üldplaneeringu lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus seisuga veebruar 2019:

 

Üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise teade

Põhja-Sakala Vallavalitsus teatab, et Põhja-Sakala Vallavolikogu algatas 27.09.2018 otsusega nr 74 Põhja-Sakala valla territooriumi ruumilise arengu põhimõtete ja suundumuste määratlemiseks ja arenguga kaasneda võivate mõjude hindamiseks üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise.

Otsusega on võimalik tutvuda SIIN ja tööpäevadel vallavalitsuses (Lembitu pst 42, Suure-Jaani linn).