« Tagasi

Detailplaneeringute avalikustamine

Kootsi küla Mardi kinnistu osa

Kootsi küla Mardi kinnistu (katastritunnus 75901:001:0096) osa detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel ei esitatud planeeringu kohta vallavalitsusele arvamusi.

Kootsi küla Mardi kinnistu osa detailplaneeringu AVALIK ARUTELU toimub 31.01.2019 kell 11.00 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 304).

Detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal) ja SIIN.

Planeeringuala suurus on ligikaudu 6000 m2. Detailplaneering on Suure-Jaani valla üldplaneeringut muutev seoses Navesti jõe ehituskeeluvööndisse kavandatavate ehitistega ning ehituskeeluvööndi vähendamise vajadusega. Keskkonnaamet andis nõusoleku ehituskeeluvööndi vähendamiseks (26.10.2018 kiri nr 7-13/18/16358-2). Ehitised (elamu ja kõrvalhooned) on kavandatud õuemaale osaliselt olemasolevate vundamentide asukohale. Planeeringuga kavandatu ei ole olulise keskkonnamõjuga tegevus.

----------

Tääksi küla Nõlvaku kinnistu

Tääksi küla Nõlvaku kinnistu detailplaneeringu AVALIK VÄLJAPANEK toimub ajavahemikul 28.01.–28.02.2019.

Põhja-Sakala Vallavolikogu 20.12.2018 otsusega nr 87 vastu võetud Tääksi küla Nõlvaku kinnistu (katastritunnus 54502:002:0530) detailplaneeringuga saab tutvuda Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 301, vallavalitsuse tööajal), Tääksi raamatukogus lahtiolekuaegadel ja SIIN.

Planeeringuala suurus on 4,9 ha. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarbed on puhkeala ja elamumaa. Planeeringuga tehakse ettepanek muuta üldplaneeringujärgne maakasutuse juhtotstarve (puhkeala) kogu planeeringuala ulatuses elamumaaks. Detailplaneeringuga on kavandatud jagada Nõlvaku kinnistu viieks elamumaa krundiks, määratud kruntide hoonestusala, ehitusõigus, tehnovõrkude ja -rajatiste ning juurdepääsuteede võimalikud asukohad. Kavandatavale tegevusele on antud eelhinnang, millest järeldub, et tegevusega ei kaasne olulist keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku tulemuste AVALIK ARUTELU toimub 05.03.2019 kell 14.00 Põhja-Sakala vallamajas (Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42, tuba 304).

Avaliku väljapaneku jooksul saab esitada planeeringu kohta kirjalikke arvamusi Põhja-Sakala Vallavalitsusele aadressil: Suure-Jaani linn, Lembitu pst 42 ja e-postiga aadressil: pohja-sakala@pohja-sakala.ee.

Info telefonil 435 5431.