« Tagasi

Viljandimaa maakonnaplaneeringu avalik väljapanek

Maakonnaplaneering algatati Vabariigi Valitsuse 18. juuli 2013 korraldusega nr 337.https://www.riigiteataja.ee/akt/323072013006

Maakonnaplaneeringu koostamise aluseks on üleriigilises planeeringus „Eesti 2030+"
(http://eesti2030.wordpress.com/) kokku lepitud visioonid ja arengusuunad ning maakondadele seatud ülesanded. Maakonnaplaneeringu põhieesmärk on maakonna tasakaalustatud ruumilist arengut tagavate maa- ja veealade kasutustingimuste määratlemine. Planeeringu koostamisel arvestatakse siseministeeriumi poolt välja töötatud lähteseisukohti.
Maakonnaplaneering koostatakse koostöös Viljandimaa kohalike omavalitsuste, naabermaakondade maavanemate, ministeeriumide ja riigiametitega.
Paralleelselt maakonnaplaneeringu koostamisega viiakse läbi keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Viljandi maakonnaplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Viljandi Maavalitsus.  Maakonnaplaneeringu kehtestab Viljandi  maavanem.
Planeeringud tuleb esitada Rahandusministeeriumile järelevalve teostamiseks detsembriks 2016.

 

Viljandimaa maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande avalikustamine

 

Viljandimaa maakonnaplaneering võeti vastu Viljandi  maavanema 08.09.2016 korraldusega nr 1-1/16/553 ja suunati avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega.

 

Viljandimaa maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub ajavahemikul 21. september kuni 19. oktoober 2016. aastal. 

 

Avaliku väljapaneku ajal saab paberkandjal planeeringumaterjalidega tutvuda tööpäeviti Viljandi Maavalitsuses kab 210 Vabaduse plats 2 ja kõikides Viljandimaa kohalike omavalitsuste keskustes alates avalikust väljapanekust kuni  avaliku arutelu läbiviimiseni.

 

Viljandimaa maakonnaplaneeringu ja selle KSH aruande avalik arutelu toimub 2. novembril 2016 algusega kell 15.00 Viljandi Maavalitsuses Vabaduse plats 6 II korruse saalis.

 

Planeeringu avaliku väljapaneku kestel (21. september kuni 19. oktoober) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressil Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2 Viljandi 71020, või elektronpostiga aadressile: info@viljandi.maavalitsus.ee.

Viljandimaa maakonnaplaneeringu koostamise algataja on Vabariigi Valitsus, planeeringu koostamise korraldaja, koostaja ning kehtestaja on Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2 Viljandi 71020, kontaktisik Anne Karjus, tel 4330422, e-post: anne.karjus@viljandi.maavalitsus.ee

 

Maakonnaplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Tõnu Oja e-post tonu.oja@ut.ee

 

Maakonnaplaneeringu kohta täpsemalt saate tutvuda aadressil http://viljandi.maavalitsus.ee/maakonnaplaneering

 

Kõo Vallavalitsuses on kõigil asjast huvitatud isikutel  21. septembrist kuni 19. oktoobrini 2016 võimalik tutvuda maakonnaplaneeringu elektrooniliste materjalidega.

 

Paberkandjal planeeringu materjalid on kättesaadavad Viljandimaa Omavalitsuste Liidus.