« Tagasi

Hajaasustuse programm 2016.a.

Hajaasustuse programmi 2016. aasta taotluste vastuvõtt toimub  08.04.2016 – 08.06.2016. 

 

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Eesmärgi saavutamiseks  toetatakse programmis järgmisi valdkondi:

  • Veesüsteemide
  • Kanalisatsioonisüsteemide
  • Juurdepääsuteed
  • Autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
     

Projekti maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33,33 % projekti abikõlblikest kuludest.

Programmist eraldatud toetuseks loetakse ka ajavahemikus 2011-2015 hajaasustuse elektriprogrammist, hajaasustuse veeprogrammist ning hajaasustuse programmist saadud toetuse summa. Varasemate mitut majapidamist hõlmanud projektide puhul jagatakse saadud toetus arvestuslikult majapidamiste vahel võrdselt.

Programmi raames saavad taotlejaks olla füüsilised isikud, kes vastavad järgmistele nõuetele:

 

1. taotleja alaline elukoht on hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse;

2. taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult vähemalt taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist alates kuni toetuslepingu sõlmimiseni majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.

3. Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.

4. Toetuse taotluses tuleb ära näidata kaastaotleja(d) (nende olemasolu korral).

5. Kaastaotlejad peavad taotlusvormi kinnitama oma allkirjaga. Toetuse taotleja vastutab toetuslepingus võetud kõigi kohustuste täitmise eest.

6. Kaastaotleja peab vastama punktides 1 - 3 nimetatud nõuetele.

7. Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille omanikuks on taotleja, taotleja lähisugulane (vanavanem, vanem, vend, õde, laps, lapselaps) või hõimlane (abikaasa, abikaasa vanem, vend, õde, laps). Tegevusi majapidamistes, kus taotleja on majapidamise valdaja, toetatakse tingimusel, et valduse aluseks on kirjalik leping, mis kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise päevast arvates.

 

Taotlus koos vajalike dokumentidega tuleb esitada Kõo Vallavalitsusele. Hajaasustuse programmi kontaktisik on Rein Vahtra, tel 437 8554, e-post rein@koo.ee 

 

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjon

 

Hajaasustuse programmi taotluste kinnitamine  Viljandi maakond Kõo Vallavolikogu otus 28.07.2016.a. nr

 

Hajaasustuse programmdokument ja taotlusvormid:

 

TAOTLEJALE


Abiks salvkaevu rajamisel

Abiks puurkaevu rajamisel

Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded https://www.riigiteataja.ee/akt/13305356

Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed https://www.riigiteataja.ee/akt/113062013013