PRIVAATSUSPOLIITIKA

 
Kõo Vallavolikogu ja Kõo Vallavalitsus, vastavate organite moodustatud komisjonid  töötlevad isikute andmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega kohalikule omavalitsusele ja tema asutustele pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. 
Isikuandmete töötlemisel lähtume isikuandmete kaitse seadusest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.  
 
Isikuandmete töötlemise aluseks on isiku taotlus, avaldus, märgukiri, teabenõue vms või isiku pöördumine ametiasutuse või omavalitsusorganite poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb ametiasutus isikuandmeid ainult juhul, kui seadus näeb ette vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks.  
 
Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon, faksinumber) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, õigus- või haldusakti edastamiseks ning haldus- või väärteomenetluses täiendava teabe saamiseks vajaliku informatsiooni taotlemisel kirja adressaadiga kontakti saamiseks. 
 
Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise ametiasutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist. 
 
Dokumente säilitatakse Kõo Vallavalitsuses vastavalt dokumentideloetelus märgitud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse. Asjaajamisest väljunud dokumentide andmed salvestatakse dokumendiregistri arhiivi kuni nende kustutamiseni. 
 
Isikuandmed avalikustatakse ainult juhul, kui avalikustamise kohustus tuleneb seadusest. 
 
Dokumendid (nii asutusse saabunud kui ka asutusest välja saadetud) registreeritakse Kõo Vallavalitsuse digitaalses dokumendiregistris. Dokumendiregistri avalikule osale on kõikidel juurdepääs Kõo valla koduleheküljel www.koo.kovtp.ee
 
Avaliku teabe seadusest § 12 lg 3 lähtuvalt märgitakse dokumendiregistrisse kirja saatja ja saaja kohta nimi, aadress ja muud kontaktandmed. Dokumendiregistri avalikust vaatest on võimalik näha ainult eraisikust saatja või saaja nime initsiaalid. Kui kirja saatjaks on teine ametiasutus, on avalikus vaates näha asutuse nimi ning ka dokumendi allkirjastaja nimi. Kirja saabumisel ametiasutusele paberkandjal ei ole võimalik kirja dokumendiregistri avalikust vaatest kätte saada. Elektrooniliselt saabunud kiri, kui see ei sisalda isikuandmeid või teavet, mis annab aluse dokumendile juurdepääsupiirang kehtestada, on e-kiri avaliku teabe seaduse § 12 lõike 4 alusel dokumendiregistrist kõigile kättesaadav.
 
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse alusel (§ 23 lg 5, § 31 lg 1, § 51 lg-d 6 ja 7) on Kõo Vallavolikogu ja Kõo Vallavalitsuse õigusaktid (määrused, otsused ja korraldused) ning omavalitsusorganite istungite ja organite moodustatud komisjonide koosolekute protokollid igaühele kättesaadavad. Korraldused ja Kõo Vallavalitsuse poolt moodustatud komisjonide koosolekute protokollid on avalikustatud ametiasutuse kantseleis. Õigusakti või protokolli ei avalikustata, kui selle sisu on valdavalt asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teave. Õigusakt avalikustatakse koos isikuandmetega juhul, kui vastav kohustus tuleneb seadusest. 
 
Juurdepääsupiirangute juhud sätestab avaliku teabe seadus § 35. 
Ametiasutus väljastab vaatamata juurdepääsupiirangule dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õigus seda küsida (nt kohtueelne menetleja, kohus, järelevalveasutus jms). 
Kui ametiasutusele saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, siis edastab ametiasutus selle vastavale asutusele, informeerides sellest ka kirja saatjat. 
 
Kui kirjaga, mis on saadetud ametiasutusele või ametiasutusest väljastatud, soovitakse tutvuda teabenõude korras, peab ametiasutus teabenõude saamisel otsustama, kas taotletavat dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb seda töödelda nii, et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusse. Väljastatavas dokumendis kaetakse kirja saaja kontaktandmed (aadress, e- posti aadress, telefoninumber). 
 
Ametiasutus avaldab isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt, so asja lahendamiseks hädavajalikus mahus. 
 
Isikuandmete kaitse seaduse, avaliku teenistuse seaduse ning Kõo valla põhimääruse alusel on Kõo Vallavolikogu, Kõo Vallavalitsus ja nende moodustatud komisjonide liikmed nii volituste kehtivuse ajal kui ka pärast volituste lõppemist ning ametiasutuse teenistujad nii teenistussuhte ajal kui ka pärast selle lõppemist kohustatud hoidma salajas teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvaid andmeid ning muud konfidentsiaalsena saadud informatsiooni. 
 
Haldusmenetluse seaduse § 37 lõigete 2 ja 3 alusel võimaldatakse haldusmenetluses menetlusosalistel tutvuda toimiku ja dokumentidega ametiasutuses ametiisiku juuresolekul. 
 
Igaühel on õigus enda kohta käivaid isikuandmeid ja teavet küsida ametiasutuselt, samuti tutvuda kõikide tema kohta kogutud andmetega. Seda õigust võib piirata üksnes seaduse alusel. 
 
Isikuandmete kaitse seaduse §19 järgi on igal isikul õigus teada: 
1. milliseid isikuandmeid tema kohta ametiasutuses kogutakse ja on kogutud; 
2. millisel eesmärgil ning millisele seadusele või muule õigusaktile tuginedes tema  andmeid töödeldakse; 
3. millistele isikutele või asutustele on tema isikuandmeid edastatud. 
 
Ametiasutuselt on võimalus saada informatsiooni või tutvuda andmetega, mida Teie kohta on kogutud, järgmiselt: 
1. pöörduda suulise järelepärimisega telefoni teel (vallasekretär, vallasekretäri abi - asjaajaja) või muu ametniku vastuvõtul; 
2. esitada kirjalik taotlus aadressil Kõo Vallamaja, Kõo küla, Kõo vald, Viljandimaa 70501; 
3. taotleda teabenõude korras Teie isikuandmetega  dokumentide väljastamist; 
4. tutvuda Teie isikuandmetega dokumentide või registritega ametiasutuses kohapeal. 
 
Surnud isiku andmeid on õigus taotleda pärijal, surnu abikaasal, surnu vanematel ja vanavanematel, lastel ja lastelastel ning õel ja vennal. 
Andmete väljastaja peab veenduma, et tegemist on just selle isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada. Kui telefoni teel tehtud päringu puhul ei ole ametnikul võimalik veenduda, et andmeid küsib õigustatud isik, on ametnikul õigus paluda taotluse esitamist kirjalikult koos vajalike tõenditega. 
 
Isikuandmete kaitse seadusest § 19 lg 3 väljastab ametiasutus nõutavad isikuandmed või põhjendab andmete väljastamist või teabe andmisest keeldumist taotluse saamise päevale järgneva 5 (viie) tööpäeva jooksul.Teabenõue täidetakse viivituseta, kuid mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul nõuetekohaselt esitatud teabenõude registreerimisele järgnevast tööpäevast.  Kui teabenõuet on vaja täpsustada või kui teabe väljaselgitamine on aeganõudev, võib ametiasutus teabenõude täitmise tähtaega pikendada kuni 15 tööpäevani. Tähtaja pikendamisest koos põhjendusega teavitatakse teabenõude esitajat. Teabenõude korras väljastatakse taotlejale tema isikuandmetega seotud dokumentide koopiad või väljatrükid või juhendatakse isik avalikustatud teabe juurde. 
 
Ametiasutus keeldub dokumentidega koha peal tutvumise võimaldamisest ja dokumentide või teabe väljastamisest juhul, kui see võib 
1. kahjustada teiste isikute õigusi ja vabadusi, eraelu puutumatust või isikuandmete  kaitset; 
2. takistada kuriteo tõkestamist või kurjategija tabamist või raskendada tõe  väljaselgitamist kriminaalmenetluses;
3. ohustada lapse põlvnemise saladuse kaitsmist. 
 
Riiklikest registritest, millesse ametiasutus on andmeandja (Eesti rahvastikuregister, sotsiaalteenuste – ja toetuste andmeregister, majandustegevuse register, riiklik ehitisregister, riigi maakataster, kinnistusraamat, Eesti Hariduse Infosüsteem, Eesti Haigekassa, kohustusliku jne) saab enda kohta käivaid andmeid kontrollida riigiportaali www.eesti.ee e-teenuse kaudu. 
 
Igal isikul on õigus nõuda enda või oma esindatava ebaõigete isikuandmete parandamist. Selleks tuleb kas suuliselt või kirjalikult teha vastav tähelepanek ametiasutusele. Asjakohase teabe võib edastada kas asja menetlevale või menetlenud ametnikule või ametiasutuse üldkontaktidele (tel 437 8533 või 437 8530, e-post: koo.vv@neti.ee või posti teel Kõo Vallamaja, Kõo küla, Kõo vald, Viljandimaa 70501).
 
Kõo Vallavalitsuse toimingute peale isikuandmete töötlemisel on isikul õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile või halduskohtule. 
 
Toimetaja: KRISTI LAANE