11.09.18

 

Õppeaasta prioriteedid 2018/2019. õppeaastal

 

1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.

2. I kooliastmes numbriliselt hindamiselt järkjärguline üleminek sõnalisele hindamisele.

3. Kooli põhiväärtuste kinnistamine ning lõimimine õppe- ja kasvatustegevustesse.

4. Eesti keele ja kultuuri säilimise ja arengu tähtsustamine õppe- ja kasvatustöös ning huvihariduses.

 

 

article-author: MARKO REIMANN